Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand 

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (นโยบายสังคม)

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ)

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจารย์และนักศึกษา ในงานสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ MADRAS CHRISTIAN COLLEGE

แสดงความยินดี
รับสมัครงาน
สมัครงานภายใน
สมัครงานภายนอก
อบรมสัมมนา
สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษา
23 Mar 2018
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5" (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4)
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5" (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4) | ดูรายละเอียด
.
16 Mar 2018
รับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2561 | ดูรายละเอียด
.
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษาวิจัยทั่วไป
20 Jul 2015
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน ปี 58
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 | ดูรายละเอียด
.
15 May 2015
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัย
เเนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ดูรายละเอียด
.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268703 กด 3
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.