คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เกี่ยวกับภาควิชาสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
         ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พศ.2537 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) ที่ให้แบ่งส่วนราชการในคณะสังคมสงเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน คือ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน และสำนักงานเลขานุการ ภาควิชาฯ กำลังก้าวเข้าสู่การดำเนินงานในปีที่ 19 (2556) มีหัวหน้าภาควิชาฯ มาแล้ว 6 ท่าน ดังนี้ 

         1. รศ.ดร.ศรีทับทิม พานิชพันธุ์                 (2537 - 2540)
         2. ผศ.ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน             (2540 - 2546)
         3. รศ.สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์                    (2543 - 2546)
         4. รศ.ดร.สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ                   (2546 - 2549)
         5. ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์                     (2549 - 2552)
         6. รศ.ระพีพรรณ คำหอม                         (2552 - 2554)
         7. รศ.ระพีพรรณ คำหอม                         (2552 – 2554)

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.