คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมภาคีพัฒนาวิชาชีพ และสวัสดิการสังคม

จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะฯ ได้จัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ และเป็นผู้นำทางด้านจริยธรรมในสังคม 1. บัณฑิตทุกระดับ มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. บัณฑิตทุกระดับ มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ ปรับตัวเข้ากับหน่วยงานและโลกได้ดี
3. บัณฑิตทุกระดับ เป็นผู้นำด้านจริยธรรม เสียสละ และมีจิตอาสาสูง
2. สร้างองค์ความรู้ที่บูรณาการภูมิปัญญาไทยกับความรู้สากล และเหมาะสมกับเงื่อนไขสังคมไทย 1. มีหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
2. มีหลักสูตรใหม่ที่มีลักษณะบูรณาการ และมีดุลยภาพระหว่างความเป็นไทยกับสากล
3. มีองค์ความรู้ใหม่ที่ขยายหรือลุ่มลึกต่อยอดจากความรู้เดิมที่คณะฯ เป็นผู้ผลิตเอง
3. บริหารวิชาการแก่สังคม 1. นักสังคมสงเคราะห์ ได้รับบริการเสริมอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
2. บุคลากรทางสังคม มีความเข้าใจเรื่องสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการอย่างถูกต้อง
3. มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้
4. มีกลไกการส่งเสริมสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมแบบต่าง ๆ
4. สร้าง และพัฒนาองค์กรภาคีและเครือข่ายทางสังคม 1. มีระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่ทำงานด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งเครือข่ายชุมชนด้านสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง
2. นักศึกษาและเยาวชนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในองค์กร/เครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ
3. เกิดเครือข่ายทางวิชาการระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม


เนื้อหาเพิ่มเติม
   - แผนยุทธศาสตร์ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ. 2553 - 2555
   - แผนยุทธศาสตร์ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ. 2556 - 2558

ไฟล์/เอกสารแนบ:
87 (ขนาดไฟล์: 22.95 KB)

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.