คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารวิชาการ
         การบริหารจัดการของภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ   โดยหัวหน้าภาควิชาได้มาจากการเลือกตั้งของคณาจารย์ในภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีวาระการทำงาน 3 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารคณะฯ(คณบดี) กลไกหลักสำคัญคือ คณะฯจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาควิชาที่มีองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของคณะฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี  ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา (ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก) ตัวแทนกลุ่มชำนาญการด้านวิธีการปฏิบัติงาน (Concentration)   และกลุ่มชำนาญการตามกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่การปฏิบัติงาน (Setting)  และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.