คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การดำเนินงานของภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การดำเนินงานของภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นไปตามภารกิจของคณะฯ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก คือ

      1. การสอน: เปิดหลักสูตรการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก, สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน, นำเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน, สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา, ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค, ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ, พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ, พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา, พัฒนาคุณภาพทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

      2. การวิจัย: ดำเนินการ/สนับสนุนคณาจารย์ และบุคลากรในการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ, การผลิตตำรา และจัดทำบทความทางวิชาการ, ดำเนินการจัดหา/ประสานงาน/แจ้งแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน, การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ และการสร้างระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจัย

     3. บริการสังคม:  เปิดศูนย์บริการสังคมต่าง ๆ เช่น  ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น/ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม, ศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย, และศูนย์บริการด้านแรงงานและสวัสดิการ  เป็นต้น, จัดอบรม ประชุม สัมมนา และเสวนาทางวิชาการ, ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสังคม, ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการจัดอบรมสัมมนา และพัฒนาหลักสูตรด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม, การเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมทั้งในเชิงวิชาการ ปฏิบัติการ และการกำหนดนโยบาย และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการยกร่าง และผลักดันกฎหมายด้านสังคมสงเคราะห์และ สวัสดิการสังคม  เป็นต้น

     4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม:  เปิดการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สอดแทรกการเรียนรู้ในเรื่องศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา, จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, สนับสนุนการวิจัยเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, การเชื่อมโยงการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติ  กิจกรรมนักศึกษา  และการวิจัย  กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการโบราณคดีชุมชน เป็นต้น


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.