คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
หลักสูตรภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
      ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรี ได้เปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต  และศูนย์ลำปาง ในระดับปริญญาโท ได้เปิดการศึกษาทั้งในภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยเปิดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ สำหรับหลักสูตการศึกษามีดังนี้

     1. การศึกษาระดับปริญญาตรี   มี 1 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย  6  หลักสูตรวิชาโท ดังนี้
        1) หลักสูตรวิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
        2) หลักสูตรวิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
        3) หลักสูตรวิชาโทบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
        4) หลักสูตรวิชาโทการพัฒนาชุมชน
        5) หลักสูตรวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ
        6) หลักสูตรวิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ

     2. การศึกษาระดับปริญญาโท  มี  4  หลักสูตร ได้แก่
        1) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
        2) หลักสูตร/โครงการภาคพิเศษ
        3) โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
        4) โครงการปริญญาโทสาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
        5)  โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม

     3. การศึกษาระดับปริญญาเอก มี  1 หลักสูตร ได้แก่
       1) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารสังคม

         ปีการศึกษา 2551 คณะ/ภาควิชา ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรพร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และยังได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความสอดคล้องกับความจำเป็นของสังคมขึ้นมาอีก  2 หลักสูตร  คือ หลักสูตรวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ และหลักสูตรวิชาโทสวัสดิการผู้สูงอายุ  โดยมีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป  นอกจากนี้ ยังได้เริ่มปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมมากยิ่งขึ้น โดยมีกำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2552 และเริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
        สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท โดยเฉพาะหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตนั้น ถือว่าเป็นการปรับใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ยุบรวมและเพิ่มหมวดวิชา/กลุ่มชำนาญการ  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน จากเดิมมีเฉพาะ 4 หมวด เป็น 3 หมวด (Concentration) + 5 กลุ่มชำนาญการ (Specialization) ได้แก่
        1) หมวดสังคมสงเคราะห์คลินิก
        2) หมวดวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 
        3) หมวดนโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม 
      
      สำหรับกลุ่มชำนาญการ (Specialization) ประกอบด้วย 5 กลุ่มได้แก่
       1) สวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัว 
       2) สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
       3) การบริหารกระบวนการยุติธรรม  
       4) การบริหารแรงงานและสวัสดิการ
       5) สวัสดิการผู้สูงอายุ

       จำนวนนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551 ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี รวมจำนวน 1,417 คน ประกอบด้วยนักศึกษา
      - ระดับปริญญาตรี 982 คน (ศูนย์รังสิต 793 คน และศูนย์ลำปาง 189 คน)
      - ระดับปริญญาโท 472 คน
      - ระดับปริญญาเอก 17 คน
    
       ปีการศึกษา 2552 มีผู้จบการศึกษาจากภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รวมจำนวน 447 คน ประกอบ ด้วย
      - ระดับปริญญาตรี 273 คน (ศูนย์รังสิต 240 คน และศูนย์ลำปาง 33 คน)
      - ระดับปริญญาโท 197 คน
      - ระดับปริญญาเอก 4 คน

ศูนย์บริการสังคม

       นอกจากการเรียนการสอนแล้ว ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ยังได้ดำเนินงานด้านการบริการสังคมในรูปของศูนย์/โครงการต่าง ๆ ทั้งศูนย์ที่ดำเนินงานโดยภาควิชาเอง และศูนย์ที่ร่วมกับภาควิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินการในนามของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน 6 ศูนย์ ได้คือ
      1. ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น
      2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม 
      3. ศูนย์บริการวิชาการด้านแรงงานและสวัสดิการ
      4. ศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Asian Center for Tourism Planning and Poverty Reduction) โดยความร่วมมือกับ School of Travel Industry Management, University of Hawaii at Manoa, USA.
     5. ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางวิชาการแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Research and Consultancy Center of Faculty of Social Administration - RCC – FSA)
     6. ศูนย์ฝึกอบรมและบริการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.