คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ปรัชญา
      
การพัฒนาชุมชนเป็นศาสตร์ประยุกต์แห่ง การปฏิบัติ ที่มุ่งเสริมสร้างพลังอำนาจของสมาชิกชุมชนในฐานะพลเมืองเพื่อการจัดการตนเอง โดยกระบวนการเรียนรู้  การประสานพลังร่วมของกลุ่ม  องค์กรและภาคีเครือข่ายในการตัดสินใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบนฐานของ ความยุติธรรมทางสังคมและความสมดุลของระบบนิเวศ   โดยมีการศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีคิด  ทฤษฎี และการวิจัย  ความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการทำงานกับชุมชน  ความรู้ในด้านนโยบาย การบริหารจัดการและประเด็นร่วมสมัยต่าง ๆ รวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในงานพัฒนาชุมชนภาคสนาม   หลักสูตรพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน รวมทั้งองค์กรภาคธุรกิจ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชุมชน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับบริบท ของของสังคมได้อย่างบูรณาการ

วิสัยทัศน์

     
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยวิชาการทางด้านการพัฒนาชุมชนชั้นนำของประเทศ ที่มีการจัดการศึกษาทางด้านพัฒนาชุมชน และสร้างความรู้ทางการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม ท้องถิ่น และให้บริการวิชาการแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม

พันธกิจ
     
1. จัดการศึกษาในด้านการพัฒนาชุมชน ทั้งในหลักสูตรการเรียนการสอน และหลักสูตรอื่นๆ นอกจากการเรียนการสอน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนพึ่งตนเองได้
      2. ให้บริการทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน แก่หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และท้องถิ่น
      3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาชุมชน และนำความรู้ไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และท้องถิ่น
      4. ส่งเสริมความร่วมมือในวงวิชาการพัฒนาชุมชน ในลักษณะภาคีเครือข่ายทางวิชาการพัฒนาชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
      5. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่หลากหลาย นำไปสู่การสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อการทำงานเชิงสังคมที่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และสิทธิมนุษยชน  บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.