คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
แผนกลยุทธ์พัฒนาภาควิชาการพัฒนาชุมชน
      1) ด้านจัดการศึกษา: จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน และตอบสนองความต้องการของสังคม
      2) ด้านวิจัย: สร้างสรรค์ผลงานวิชาการได้แก่วิจัยตำราและบทความทางวิชาการที่มุ่งเน้นมาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และท้องถิ่น
      3) ให้บริการทางวิชาการ: ให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในภาควิชาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและท้องถิ่น
      4) ด้านส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ: ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานร่วมกับของภาคีเครือข่ายทางวิชาการพัฒนาชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ
      5) ด้านส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม  ตลอดจนภูมิปัญญาที่หลากหลาย นำไปสู่การสร้างชุมชนการเรียนรู้ เพื่อทำงานเชิงสังคมที่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียม รวมถึงการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม: ส่งเสริมการเรียนรู้และความตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่หลากหลาย ด้วยความเคารพในความแตกต่าง สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม
      6) ด้านการบริหารจัดการภายในภาควิชาการพัฒนาชุมชน สู่องค์กรธรรมาภิบาล: ส่งเสริมการบริหารงานและงานวิชาการในภาควิชาฯ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและการมี ธรรมาภิบาลที่ใช้กับการมีส่วนร่วมทั้งจากบุคลากรภายในภาควิชาและพันธมิตรจากภายนอก


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.