คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
        ปีการศึกษา 2552 ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโททางการพัฒนาชุมชน พร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ/มหาวิทยาลัย  และปีการศึกษา 2553 ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต พร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 รวมทั้งการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปริญญาโทสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (มคอ 2) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 (ที่ ศธ.0506(4)/1751 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554)

        สำหรับ หลักสูตรภาคพิเศษ ที่เปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์พัทยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ซึ่งเปิดจำนวน 4 รุ่น มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 106 คน คงเหลือนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก วิทยานิพนธ์ จำนวน 4 คน ในปีการศึกษา 2553ได้ย้ายมาเปิดดำเนินการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และเริ่มใช้หลักสูตรพัฒนาชุมชน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553) เช่นเดียวกับภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา

จำนวนนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

      ปีการศึกษา 2556 ภาควิชาการพัฒนาชุมชน มีนักศึกษาปริญญาโททั้งหมด จำนวน 89 คน 
      - ภาคปกติ           จำนวน     12 คน
      - ภาคพิเศษ         จำนวน     77 คน

      ปีการศึกษา 2556 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 37 คน
      - ภาคปกติ           จำนวน      1  คน
      - ภาคพิเศษ          จำนวน    36  คน


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.