คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เกี่ยวกับคณะ
จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
จรรยาบรรณต่อตนเอง
    - มีศิลธรรม ประพฤติตนเหมาะสม
    - ใช้วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาประโยชน์
    - มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเอง

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
    - สุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ
    - ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถรวดเร็วขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล
    - ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
    - ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า


จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
    - ร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะนำ
    - เอาใจใส่ดูแลลูกน้อง
    - สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่
    - สุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์
    - ละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
    - ให้ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจสุภาพ อ่อนโยน
    - ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
    - ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้มาติดต่อราชการ


เนื้อหาเพิ่มเติม

   - กฏหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - จรรยาบรรณของอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณฯ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.