คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เกี่ยวกับคณะ
แผนกลยุทธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

-------------------------------------------

วิสัยทัศน์

    
          สร้างผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมทางสังคม


พันธกิจ


          1) จัดการศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน และนโยบายสังคมที่ได้มาตรฐานบนฐานสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม
          2) สร้างและพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้สู่นวัตกรรมทางสังคม
          3) ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
          4) สร้างความเคารพและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายเหตุ
   - สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.