Gallery

สัมมนาวิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างวิสัยทัศน์และการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยการศึกษาดูงานด้านเกษตรชุมชนกับการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ในระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองซาปา จังหวัดหล่าวกาย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
SWTU