คณะสังคมสังเคราะห์ศาสตร์ มธ.

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านกิจกรรมร่วมกัน

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวัน พุธที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

SWTU