คณะสังคมสังเคราะห์ศาสตร์ มธ.

สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐

สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ กับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน” ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
SWTU