คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
ทำเนียบคณบดี
ทำเนียบคณบดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ลำดับที่: 2
ชื่อ - นามสกุล:
ศาสตราจารย์ วิบูล ธรรมวิทย์
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2504
ลำดับที่: 3
ชื่อ - นามสกุล:
ศาสตราจารย์ พลตรี บัญชา มินทรขินทร์
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2504 – 2508
ลำดับที่: 4
ชื่อ - นามสกุล:
ศาสตราจารย์ ปกรณ์ อังสุสิงห์
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2508 – 2512
ลำดับที่: 5
ชื่อ - นามสกุล:
ศาสตราจารย์ คุณนวลนาฏ อมาตยกุล
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2512 – 2515
ลำดับที่: 6
ชื่อ - นามสกุล:
ศาสตราจารย์ วารุณี บิณฑสันต์
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2516 – 2517
ลำดับที่: 7
ชื่อ - นามสกุล:
ศาสตราจารย์ เทวี รัชตานนท์
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2518 – 2522
ลำดับที่: 8
ชื่อ - นามสกุล:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐไชย ตันติสุข
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2523 – 2525
ลำดับที่: 9
ชื่อ - นามสกุล:
รองศาสตราจารย์ นันทนีย์ ไชยสุต
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2526 – 2527
ลำดับที่: 10
ชื่อ - นามสกุล:
รองศาสตราจารย์ วิจิตร ระวิวงศ์
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2528 – 2529
ลำดับที่: 11
ชื่อ - นามสกุล:
รองศาสตราจารย์ วิจิตร ระวิวงศ์
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2530 – 2531
ลำดับที่: 12
ชื่อ - นามสกุล:
รองศาสตราจารย์ นิภา ส. ตุมรสุนทร
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2531 – 2533
ลำดับที่: 13
ชื่อ - นามสกุล:
รองศาสตราจารย์ นิภา ส. ตุมรสุนทร
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2534 – 2536
ลำดับที่: 14
ชื่อ - นามสกุล:
อาจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2537 – 2540
ลำดับที่: 15
ชื่อ - นามสกุล:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2541 – 2543
ลำดับที่: 16
ชื่อ - นามสกุล:
รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2543 – 2546
ลำดับที่: 17
ชื่อ - นามสกุล:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2546 – 2549
ลำดับที่: 18
ชื่อ - นามสกุล:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2549 – 2552
ลำดับที่: 19
ชื่อ - นามสกุล:
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2552 – 2555
ลำดับที่: 20
ชื่อ - นามสกุล:
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2555 - 2558
ลำดับที่: 21
ชื่อ - นามสกุล:
ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม
ปีที่ดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
หมายเหตุ:  ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.