คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สายด่วน คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม
คณบดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายใน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณบดี
  - ท่าพระจันทร์:         
02-613-2501 
  - ศูนย์รังสิต:              02-986-8321                 

รองคณบดี
  - ท่าพระจันทร์:         
  - ศูนย์รังสิต:             02-696-5516

หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - ท่าพระจันทร์:         
  - ศูนย์รังสิต:             02-696-5517


หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน
  - ท่าพระจันทร์:         
  - ศูนย์รังสิต:             02-696-5540


เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

  - ท่าพระจันทร์:         02-613-2502 
  - ศูนย์รังสิต:             02-696-5510, 02-9868325


งานบริหารและธุรการ
  - ท่าพระจันทร์:         02-613-2500 
  - ศูนย์รังสิต:             02-696-5502


งานบริการการศึกษา
  - ท่าพระจันทร์:         02-613-2503 
  - ศูนย์รังสิต:             02-696-5504


งานการคลังและพัสดุ
  - ท่าพระจันทร์:         02-613-2534 
  - ศูนย์รังสิต:             02-696-5505


งานบริการวิชาการ งานแผนและประกันคุณภาพ
  - ท่าพระจันทร์:         - 
  - ศูนย์รังสิต:             02-696-5512


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.