พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
มหาบัณฑิต(รส.ม.)เป็นหลักสูตร
ที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
องค์ประกอบของหลักสูตร
มีความเป็นสหวิทยาการ
โครงการพิเศษหลักสูตร
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
มหาบัณฑิตได้ผลิตมหาบัณฑิต
ออกไปรับใช้สังคม
ผู้สอนประกอบไปด้วย
คณาจารย์ที่มีความลุ่มลึก
ทางวิชาการตลอดจนบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์จากภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม
             ช่วงปี 2515-2519 สังคมไทยเผชิญกับปัญหาสังคมหลายประการอันเป็นผลจากการพัฒนาประเทศสู่การเป็น
สังคมอุตสาหกรรม “แรงงาน” ถูกใช้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ได้ปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สส.ม.) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศดังกล่าวโดยเน้นสร้างความชำนาญการในสาขางานต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 “สวัสดิการแรงงาน” เป็นหลักสูตร
การศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สาขาหนึ่งที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต่อมาเมื่อประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (New Industrial Countries, NICs)
บทบาทการพัฒนาแรงงานมีความโดดเด่นมากขึ้น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาของประเทศและความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยปรับเปลี่ยนหลักสูตรจาก สส.ม. (สวัสดิการแรงงาน) เป็นหลักสูตร
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการประสาทปริญญาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
(รส.ม.) นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นต้นมา

 
 
โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
+66-2613-2522, +66-2613-2500,+66-2623-6389 Fax +66-2623-6389