สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553

 
 
 
 
 
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2544

 
  1. ชื่อหลักสูตร
.           หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม Master of Social Work Program in Social Welfare Administration and Policy          
 
  2.ชื่อปริญญา 
           2.1 ชื่อปริญญา ภาษาไทย
  ชื่อเต็ม : สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)
ชื่อย่อ : สส.ม. (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)
           2.2 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ     
  ชื่อเต็ม : Master of Social Work (Social Welfare Administration and Policy)
ชื่อย่อ   : M.S.W. (Social Welfare Administration and Policy)
 
  3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
  4.ปรัชญา 
          มุ่งสร้างและพัฒนานักบริหาร นักวิเคราะห์นโยบายในองค์การสวัสดิการสังคม ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกลไกการพัฒนา ระบบสวัสดิการสังคม
 
  5.วัตถุประสงค์
  เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
 
5.1
มีความรู้และทักษะในการสร้างและพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคม และการมีส่วนร่วมในการ
กำหนด นโยบายสวัสดิการสังคม
 
5.2
เสริมสร้างความรู้และทักษะของนักบริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ในองค์การสวัสดิการสังคม ให้สามารถทำงานในองค์การสวัสดิการสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
5.3
เสริมสร้างจริยธรรมทางวิชาชีพของนักบริหาร และนักนโยบายสวัสดิการสังคม ต่อการบริหารงาน
ในสถานที่เปลี่ยนแปลง
 
5.4
เสริมสร้างทักษะและความสามารถด้านการบริหารนโยบายสวัสดิการสังคม และการวิจัยในองค์กร สวัสดิการสังคม
 6. กำหนดการเปิดสอน ปีการศึกษา 2544
 7. อาจารย์ผู้ทำการสอน ดูรายชื่อในตอนท้ายของหลักสูตร
 8. จำนวนนักศึกษา รับนักศึกษาประมาณปีละ 60 คน
 9. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
    ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 มีคุณสมบัติดังนี้
 
9.1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์จากสถาบันการศึกษาใน ประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
 
9.2
เป็นผู้ผ่านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ หรืองานด้านสวัสดิการสังคมมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
กรณีจบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จะพิจารณาประสบการณ์เป็นรายบุคคล
 
9.3
มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ TU-GET ภายใน 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 
 10.วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
          ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นผู้กำหนด
 
 11.ระบบการศึกษา
 
11.1
เป็นหลักสูตรภาคค่ำในระบบทวิภาคหลักสูตรการศึกษามี 2 แผน โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษา แผนใดแผนหนึ่ง ตามความสนใจ คือ
  แผน ก แผนทำวิทยานิพนธ์ (ก.2)
แผน ข แผนศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์
 
11.2
การศึกษาตามหลักสูตรมีทั้งการศึกษารายวิชา การฝึกภาคปฏิบัติ การสอบประมวลวิชาการทำวิทยานิพนธ์ หรือการทำสารนิพนธ์
 
11.3
การฝึกภาคปฏิบัติ
            นักศึกษาจะฝึกภาคปฏิบัติได้ เมื่อศึกษาและสอบผ่านวิชาบังคับ ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตและวิชาอื่นอีก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยจะต้องฝึกปฏิบัติงานในองค์การทางสวัสดิการสังคม ภาครัฐบาล หรือเอกชนหรือ โครงการที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารและพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคม โดยมีชั่วโมงการฝึกไม่น้อยกว่า 288 ชั่วโมง ในหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลา 16 สัปดาห์
 
11.4
การสอบประมวลวิชา
              แผน ก และ แผน ข นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลวิชาได้ เมื่อสอบผ่านการศึกษา วิชาบังคับ วิชาเลือก และ การฝึกภาคปฏิบัติ รวม 30 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม จากทุกวิชาที่ศึกษาก่อนสอบประมวลวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 
11.5
การทำวิทยานิพนธ์ หรือศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์
    แผน ก แผนทำวิทยานิพนธ์
            นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้ จะสามารถลงทะเบียนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบประมวลวิชาได้ระดับ P แล้ว และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ระดับ P ก่อนสอบวิทยานิพนธ์
    แผน ข แผนศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์
            นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้ จะต้องศึกษารายวิชาที่เป็นการค้นคว้าด้วยตนเอง 1 วิชา คือ บส.731 การศึกษา ค้นคว้าเฉพาะเรื่อง ซึ่งเป็นวิชาที่มีการทำสารนิพนธ์ และจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ระดับ P ก่อนสอบสารนิพนธ์
            ทั้งนี้ ให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ และวิชา แทนวิทยานิพนธ์
 
 12.ระยะเวลาการศึกษา
         นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นักศึกษาต้องศึกษาให้สำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ไม่เกิน 14 ภาคการศึกษา
 
 13.สถานที่ และอุปกรณ์การสอน
               13.1
สถานที่
  สถานที่เรียน ใช้ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สถานที่ค้นคว้า ใช้บริการห้องสมุด คณะสังคมสงเคราะห์สาสตร์ สำนักหอสมุด ห้องสมุดคณะอื่นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
13.2
อุปกรณ์การสอน
          เอกสารทางวิชาการประกอบการสอน และอุปกรณ์การสอนอื่น ๆ เช่น แผ่นใส โปสเตอร์  สไลด์ วีดีโอ ผลิตโดยอาจารย์จากหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
 
 14. ห้องสมุด
          จำนวนตำราเอกสารการวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสมุดคณะสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ และบางส่วนของห้องสมุดคณะอื่น ๆ รวมประมาณ 20,000 ชิ้น
 15. งบประมาณ
          งบประมาณในการผลิตบัณฑิตต่อปี ต่อคนจำนวน 28,000 บาท
 
 16. การลงทะเบียน
          ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคค่ำลงทะเบียนศึกษารายวิชาและ/หรือวิทยานิพนธ์ ไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนรายละเอียดการจดทะเบียนศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย การศึกษาระดับ บัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2541
 
 17.โครงสร้างของหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย 2 แผน ดังนี้
          1. แผน ก. แผนทำวิทยานิพนธ์ (ก.2)
                     1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
                     1.2 โครงสร้างหลักสูตร
 
วิชาบังคับ 6 วิชา
18
หน่วยกิต
วิชาเลือก 2 วิชา
6
หน่วยกิต
การฝึกภาคปฏิบัติ
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
 
2.
 แผน ข. แผนศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์
          2.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
        2.2 โครงสร้างหลักสูตร
วิชาบังคับ 6 วิชา 
18
หน่วยกิต
วิชาเลือก 4 วิชา
12
หน่วยกิต
การฝึกภาคปฏิบัติ
6
หน่วยกิต
วิชาแทนวิทยานิพนธ์ (สารนิพนธ์)    
6
หน่วยกิต
 
3.
 รายวิชา
                3.1 วิชาบังคับ นักศึกษาทั้งแผน ก และ ข จะต้องศึกษาวิชาบังคับ จำนวน 6 วิชา 18 หน่วยกิต ต่อไปนี้
 
รหัส
รายวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)ึ
บส.700
พฤติกรรมมนุษย์ในระบบสวัสดิการสังคม
3 (3 - 0 - 6)
บส.701
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานสวัสดิการสังคม
3 (3 - 0 - 6)
บส.710
การใช้ทฤษฎีองค์กรในงานสวัสดิการสังคม
3 (3 - 0 - 6)
บส.711
การวิเคราะห์นโยบายและแผนสวัสดิการสังคม
3 (3 - 0 - 6)
บส.712
การวิจัยทางสวัสดิการสังคม
3 ( 3 - 0 - 6)
บส.713
การสัมมนาสวัสดิการสังคม
3 (3 - 0 - 6)
3.2
วิชาเลือก
     แผน ก นักศึกษาต้องเลือกศึกษา 2 วิชา  
แผน ข นักศึกษาต้องเลือกศึกษา 4 วิชา
              จากรายวิชาต่อไปนี้     
6
12
หน่วยกิต
หน่วยกิต
    รหัส
รายวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
 บส.721  การวิจัยเชิงประเมินเพื่อพัฒนาองค์กรสวัสดิการสังคม
3 (3 - 0 - 6)
บส.722
การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคม
3 (3 - 0 - 6)
บส.723
การพัฒนาองค์กรสวัสดิการสังคมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
3 (3 - 0 - 6)
บส.724
กลยุทธ์ในการกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคม
3 (3 - 0 - 6)
บส. 732
ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสวัสดิการสังคม
3 (3 - 0 - 6)
บส. 733
การให้บริการในกลุ่มพิเศษ
3 (3 - 0 - 6)
บส. 734
กลวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ในงานสวัสดิการสังคม
3 (3 - 0 - 6)
บส. 735
กลยุทธ์การบริหารงานสวัสดิการสังคม
3 (3 - 0 - 6)
บส. 736
การพิทักษ์สิทธิ์
3 (3 - 0 - 6)
บส. 737
การใช้ทรัพยากรในงานสวัสดิการสังคม
3 (3 - 0 - 6)
 
     3.3 การฝึกภาคปฏิบัติ
รหัส
รายวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
บส.730
การฝึกภาคปฏิบัติ
6(0-18-9)
  3.4 วิทยานิพนธ์
บส.800
วิทยานิพนธ์
  12
หน่วยกิต
  3.5 วิชาแทนวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษาแผน ข)
           นักศึกษาต้องศึกษาวิชา บส.731
    บส.731
การศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่อง (สารนิพนธ์)
6
หน่วยกิต
 
18.
แผนการศึกษา
  ปีที่ 1 ภาคที่ 1
บส. 700
พฤติกรรมมนุษย์ในระบบสวัสดิการสังคม
3
หน่วยกิต
บส. 701
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานสวัสดิการสังคม
3
หน่วยกิต
บส. 710
การใช้ทฤษฎีองค์กรในงานสวัสดิการสังคม
3
หน่วยกิต
รวม
9
หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคที่ 2
บส. 711
การวิเคราะห์นโยบายและแผนสวัสดิการสังคม
3
หน่วยกิต
บส. 712
การวิจัยทางสวัสดิการสังคม
3
หน่วยกิต
  วิชาเลือก 1 วิชา
3
หน่วยกิต
รวม
9
หน่วยกิต
 
  ภาคฤดูร้อน
  วิชาเลือก 1 วิชา
3
หน่วยกิต
รวม
3
หน่วยกิต
 
 
ปีที่ 2 ภาคที่ 1
บส. 713
การสัมมนาสวัสดิการสังคม
3
หน่วยกิต
บส. 730
การฝึกภาคปฏิบัติ
6
หน่วยกิต
รวม
9
หน่วยกิต
 
  ปีที่ 2 ภาคที่ 2
  แผน ก วิทยานิพนธ์ (ก.2)
9
หน่วยกิต
  แผน ข วิชาแทนวิทยานิพนธ์ 1 วิชาและวิชาเลือก 1 วิชา
9
หน่วยกิต
รวม
9
หน่วยกิต
 
  ภาคฤดูร้อน
  แผน ก วิทยานิพนธ์
3
หน่วยกิต
  แผน ข วิชาเลือก 1 วิชา
3
หน่วยกิต
รวม
3
หน่วยกิต
 
19. คำบรรยายรายวิชา (Course Description)
 
19.1
วิชาบังคับ
บส. 700
พฤติกรรมมนุษย์ในระบบสวัสดิการสังคม
3
 หน่วยกิต
SS. 700
HUMAN BEHAVIOR IN SOCIAL WELFARE SYSTEM
          ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ที่อยู่ในระบบงานสวัสดิการสังคมพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ที่อยู่ ในระบบการจัดบริการผู้ใช้บริการ และผู้บริหารองค์การสวัสดิการสังคมในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
บส. 701
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานสวัสดิการสังคม
3
 หน่วยกิต
SS. 701
THEORIES AND APPROACHES IN SOCIAL WELFARE
          ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์และสวัสดิการสังคมที่สำคัญ  สำหรับการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
บส. 710
การใช้ทฤษฎีองค์กรในงานสวัสดิการสังคม
3
 หน่วยกิต
SS. 710
APPLICATION OF ORGANIZATIONAL THEORY IN SOCIAL WELFARE
          ศึกษาแนวคิดทฤษฎีวิวัฒนาการ ทฤษฎีองค์กร ขอบเขตการบริหารงานในองค์กรสวัสดิการสังคม การวิเคราะห์องค์กร สวัสดิการสังคม การใช้ทฤษฎีการบริหารในองค์กรสวัสดิการสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
บส. 711
การวิเคราะห์นโยบายและแผนสวัสดิการสังคม
3
 หน่วยกิต
SS. 711
SOCIAL WELFARE PLANNING AND POLICY ANALYSIS
          ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อหลักการ กระบวนการกำหนดและพัฒนานโยบายและแผนสวัสดิการสังคม ความสำคัญที่มาองค์ประกอบ และวงจรของนโยบายและแผนสวัสดิการสังคม
บส. 712
การวิจัยทางสวัสดิการสังคม
3
 หน่วยกิต
SS. 712
SOCIAL WELFARE RESEARCH
          ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยระดับสูงเน้นเทคนิคการกำหนดปัญหาในสวัสดิการสังคม การออกแบบวิจัยรูปแบบ ต่างๆ การวิเคราะห์ เขียนรายงาน และการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการกำหนดนโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม
บส. 713
การสัมมนาสวัสดิการสังคม
3
 หน่วยกิต
SS. 713
SOCIAL WELFARE SEMINAR
         สัมมนาประเด็นปัญหา หลักการ และทฤษฎีทางสวัสดิการสังคม เช่น นโยบายสังคม การวางแผนสังคม และการจัดบริการสังคม รวมทั้งการประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ มาใช้ในการบริหาร และปฏิบัติงานเพื่อความกระจ่าง และประโยชน์ในการพัฒนาแนวคิดและ รูปแบบการทำงานสวัสดิการสังคม
 
      19.2 วิชาเลือก
บส. 721
การวิจัยเชิงประเมินเพื่อพัฒนาองค์กรสวัสดิการสังคม
3
 หน่วยกิต
SS. 721
EVALUATIONAL RESEARCH FOR SOCIAL WELFARE
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
          ศึกษาหลักการ รูปแบบและเทคนิคการวิจัยเชิงประเมินที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของนักบริหาร ตลอดจนการปรับปรุง และพัฒนาระบบงานในองค์กรสวัสดิการสังคม
บส. 722
การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคม
3
 หน่วยกิต
SS. 722
POLICY RESEARCH FOR SOCIAL WELFARE
SYSTEM DEVELOPMENT
          ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด และเทคนิคการปฏิบัติงานวิจัยเชิงนโยบายเทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ และปริมาณที่จำ เป็นต่อการกำหนดแผนและนโยบาย ในระบบงานสวัสดิการสังคม
บส. 723
การพัฒนาองค์กรสวัสดิการสังคมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
3
 หน่วยกิต
SS. 723
SOCIAL WELFARE ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
IN CHANGING ENVIRONMENT
          ศึกษาวิเคราะห์องค์กรสวัสดิการสังคม การจัดระบบ  ปรับปรุงพัฒนาองค์กรสวัสดิการสังคม  ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ ของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
บส. 724
กลยุทธ์ในการกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคม
3
 หน่วยกิต
SS. 724
STRATEGY IN SOCIAL WELFARE POLICY
          ศึกษาหลักการและกลยุทธ์ในการกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคม ที่จะทำให้เกิดผลสูงสุด ทั้งการริเริ่มนำเสนอวิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมทุกประเภทและทุกระดับ
บส. 732
ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสวัสดิการสังคม
3
 หน่วยกิต
SS. 732
DATA AND INFORMATION SYSTEM FOR SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION
          การรวบรวมและใช้ข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ การศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ ต่อระบบสารสนเทศในการ บริหารงานสวัสดิการสังคม
บส. 733
การให้บริการในกลุ่มพิเศษ
3
 หน่วยกิต
SS. 733
SOCIAL SERVICES FOR EXCEPTIONAL GROUPS
          ศึกษาสภาพปัญหาของประชากรกลุ่มพิเศษต่างๆ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และ การกำหนด แนวทางและมาตรการในการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม
บส. 734
กลวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ในงานสวัสดิการสังคม
3
 หน่วยกิต
SS. 734
STRATEGY OF SOCIAL WELFARE KNOWLEDGE BUILDING AND DEVELOPMENT
          การศึกษากลวิธีในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในงานสวัสดิการสังคมเพื่อสร้างและพัฒนาความรู้ศึกษาหลัก และเทคนิคในการวิเคราะห์องค์ประกอบกระบวนการสร้าง และพัฒนาความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
บส. 735
กลยุทธ์การบริหารงานสวัสดิการสังคม
3
 หน่วยกิต
SS. 735
STRATEGY IN SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION
          ศึกษาหลักการ เทคนิค ทักษะและกลยุทธ์การบริหารงานสวัสดิการสังคมที่นำไปสู่สัมฤทธิผล ของระบบสวัสดิการสังคม
บส. 736
การพิทักษ์สิทธิ์
3
 หน่วยกิต
SS. 736
ADVOCACY
          การเรียนรู้เกี่ยวกับขบวนการพิทักษ์สิทธิ์ในแง่ของกฎหมายและสังคม โดยเน้นกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อสร้างความ เป็นธรรมและยุติธรรมในสังคม
บส. 737
การใช้ทรัพยากรในงานสวัสดิการสังคม
3
 หน่วยกิต
SS. 737
THE UTILIZATION OF RESOURCES IN SOCIAL WELFARE ACTIVITIES
          ศึกษาและประยุกต์ใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมทั้งในระดับหน่วยงานชุมชนและในระดับการ วางแผนกำหนดนโยบาย
 
 
19.3
การฝึกภาคปฏิบัติ
บส. 730
การฝึกภาคปฏิบัติ
6
 หน่วยกิต
SS. 730
FIELD WORK PRACTICUM
          ศึกษาดูงาน และฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมในประเทศ หรือ/ต่างประเทศ
 
 
19.4
วิทยานิพนธ์
บส. 800
วิทยานิพนธ์
12
 หน่วยกิต
SS. 800
THESIS
 
  
19.5
  วิชาแทนวิทยานิพนธ์ (สารนิพนธ์)
บส. 731
การศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่อง
6
 หน่วยกิต
SS. 731
INDIVIDUAL STUDY
         ศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องตามคำแนะนำของอาจารย์ในสาขาและเป็นสารนิพนธ์ 1 เรื่อง