ผู้อำนวยการโครงการ
ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์  ยอดเพชร
รองศาสตราจารย์เล็ก   สมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลักษณ์  เมียนเกิด
  อ.ณัฏฐพัชร สโรบล
  อ.ดร.เอกจิตรา คำมีสุข
  อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รายนามคณาจารย์พิเศษของโครงการ
คณาจารย์ต่างประเทศ
 
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ