การสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554

กำหนดการสัมมนาวิชาการประจำปีสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 หัวข้อเรื่อง“โอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิตกับการพัฒนาสังคม”
ขั้นตอนการจัดทำบทความและนิพนธ์ต้นฉบับ