.................................................
 
                เป็นหลักสูตรภาคพิเศษในระบบทวิภาค การศึกษาประกอบ ด้วยการศึกษารายวิชา การฝึกภาคปฏิบัติ การสอบประมวลวิชา วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
การศึกษามี 2 แผน โดยนักศึกษาสามารถ เลือกศึกษาแผนใดแผนหนึ่งตามความ สนใจคือ
   
 
แผน ก. แผนทำวิทยานิพนธ์
แผน ข. แผนทำสารนิพนธ์
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์
  เรียนรู้ คู่คุณธรรม พร้อมนำสังคม
ปรัชญา
  มุ่งสร้างและพัฒนานักบริหาร นักวิเคราะห์นโยบายในองค์การสวัสดิการสังคม ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกลไกการพัฒนา ระบบสวัสดิการสังคม
วัตถุประสงค์
  เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังนี้
  1) มีความรู้และทักษะในการสร้างและพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคม และการมีส่วนร่วม ในการกำหนด นโยบายสวัสดิการสังคม
  2) เสริมสร้างความรู้และทักษะของนักบริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ในองค์การสวัสดิการสังคม ให้สามารถทำงานในองค์การสวัสดิการสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3) เสริมสร้างจริยธรรมทางวิชาชีพของนักบริหารและนักนโยบายสวัสดิการสังคม ต่อการบริหารงาน ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
  4) เสริมสร้างทักษะและความสามารถด้านการบริหาร นโยบายสวัสดิการสังคม และการวิจัยในองค์กรสวัสดิการสังคม