โครงการปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสังคม)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
02-6132522, 02-6236389, 02-6132506, 02-6235121