คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษา ปีการศึกษา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ลำดับ รหัสอาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพัก อีเมล
1 รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ศรีแสงทอง psrisengthong@gmail.com
2 0500097 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร 602 poontu@gmail.com
3 0500099 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 711 ajarnwilaiporn@gmail.com
4 อาจารย์ ดร. นิฤมน รัตนะรัต narumonpr@yahoo.com
5 อาจารย์ ดร. อัจฉรา ชลายนนาวิน auschala2521@gmail.com
6 อาจารย์ ดร. ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ tanyaruji@yahoo.com
7 0500097 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร 602 poontu@gmail.com
8 อาจารย์ ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์ r.tunyaluk@gmail.com
นักศึกษา ปีการศึกษา 2558
ลำดับ รหัสอาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพัก อีเมล
1 0500068 ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม 705 rapeepantu@hotmail.com
2 0500063 อาจารย์ รณรงค์ จันใด 704 taktu46@hotmail.com
3 0500067 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญมณี บูรณกานนท์ 503 anya.swtu@gmail.com
4 0500079 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณลักษณ์ เมียนเกิด 713 wannalakm@hotmail.com
5 0500087 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 617 chamkajang@yahoo.com
6 0500083 อาจารย์ ปิ่นหทัย หนูนวล 709 zenpin@hotmail.com
7 0500091 รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ สันติกุล 719 advisor_rirc@yahoo.com
8 0500095 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพัชร สโรบล 714 familypooh@hotmail.com
นักศึกษา ปีการศึกษา 2557
ลำดับ รหัสอาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพัก อีเมล
1 0500065 รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ 508 sakchai_tu@hotmail.com
2 0500073 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน 613 tsiriphant@yahoo.com
3 0500082 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาดี ลิ่มสกุล 505 iamwhanka@yahoo.com
4 0500084 อาจารย์ ชลธิชา พันธุ์พานิช 502 chontichatu@yahoo.co.th
5 0500086 อาจารย์ ดร. มาลี จิรวัฒนานนท์ 501 yun_malee@yahoo.com
6 0500092 อาจารย์ ดร. นราเขต ยิ้มสุข 702 arm_conser@hotmail.com
7 0500105 อาจารย์ ดร. เอกจิตรา คำมีศรีสุข 512 kummesrisuk@yahoo.co.th
8 0500107 อาจารย์ ดร. จิรพรรณ นฤภัทร 511 naruepatr.j@gmail.com
นักศึกษา ปีการศึกษา 2556
ลำดับ รหัสอาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพัก อีเมล
1 0500052 รองศาสตราจารย์ กิตติยา นรามาศ 718 nkittiya2@gmail.com
2 0500072 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพรรณ ศรีมีชัย 609 s_srimeechai@yahoo.co.th
3 0500102 อาจารย์ รณรงค์ จันใด 716 taktu46@hotmail.com
4 0500075 อาจารย์ ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ 607 achamaiporn@gmail.com
5 0500096 อาจารย์ นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย 712 erng_i@yahoo.com
6 0500100 อาจารย์ เสาวธาร โพธิ์กลัด 715 dear_tarn@hotmail.com
7 0500103 อาจารย์ ธัญญาภรณ์ จันทรเวช 612 funnynote@gmail.com
8 0500104 อาจารย์ ดร. ประภาภรณ์ ติวยานนท์ - ttivayanond@yahoo.com
นักศึกษา ปีการศึกษา 2555
ลำดับ รหัสอาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพัก อีเมล
1 0500051 ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ 504 piemyati@yahoo.com
2 0500097 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร 602 poontu@gmail.com
3 0500099 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 711 ajarnwilaiporn@gmail.com
4 0500076 ศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ 703 sayanarchaeopen@yahoo.com
5 0500078 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ 606 thunyalak@yahoo.com
6 0500098 อาจารย์ ดร. นราเขต ยิ้มสุข 708 arm_conser@hotmail.com

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.