วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCI : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย   ThaiJo : Thai Journal Online System   วารสารทางด้านสังคมศาสตร์
Copyright © 2014 - กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - All right reserved
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 02-613-2503  โทรสาร. 02-224-9417