คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Social Work Program

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย       : สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย        : สส.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Master of Social Work
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    : M.S.W.

ปรัชญาหลักสูตร

     องค์ความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เสริมสร้างคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัยและผู้บริหารงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1) มีองค์ความรู้ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคมโลกาภิวัตน์ 
     2) มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม 
     3) เสริมสร้างความสามารถของมหาบัณฑิตในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกับหน่วยงาน และประยุกต์ใช้ความรู้และภูมิปัญญาไทย ในการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
     4) มีความรู้ด้านการบริหารงานและนโยบายสวัสดิการสังคม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
     รูปแบบ  :  หลักสูตรระดับปริญญาโท  ระยะเวลาศึกษา 2 ปี 
     ภาษาที่ใช้  :  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และใช้ภาษาอังกฤษในกรณีที่มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เอกสารและตำราเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
     การรับเข้าศึกษา  :  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง เขียน อ่านและเข้าใจภาษาไทยสำหรับนักศึกษาพิการจะพิจารณาเป็นรายกรณี
     ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  :  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะ
     การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  :  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     - นักสังคมสงเคราะห์ / นักพัฒนาสังคม / พัฒนากร / พัฒนาชุมชน
     - เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     - นักวิชาการ / นักวิจัย / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     - นักบริหาร / เจ้าหน้าที่บริหาร 
     - อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

คณาจารย์ประจำหลักสูตร 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาดี  ลิ่มสกุล
     อาจารย์ ดร.ธันยา  รุจิเสถียรทรัพย์
     อาจารย์ ดร. มาลี  จิรวัฒนานนท์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพรรณ  ศรีมีชัย
     อาจารย์ ดร.ปิ่นหทัย  หนูนวล

สถานที่จัดการเรียนการสอน
     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ท่าพระจันทร์


รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร:

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.