คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสังคม)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสังคม)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:               หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสังคม
ภาษาอังกฤษ:
           Doctor of Philosophy Program in Social Policy

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย:      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (นโยบายสังคม)
ชื่อย่อภาษาไทย:        ปร.ด. (นโยบายสังคม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy  (Social Policy)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:    Ph.D. (Social Policy)

ปรัชญา  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          ออกแบบ พัฒนา  นโยบายสังคม ที่นำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมทางสังคม โดยให้ความสำคัญต่อการผสมผสานองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขานโยบายสังคม)  เป็นหลักสูตรใหม่ที่เกิดจากการทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิตที่ผ่านมา รวมถึงการประเมินกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สถานการณ์ของสังคมไทย ซึ่งต้องการองค์ความรู้ด้านนโยบายสังคมเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพและเป็นธรรม บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในปรัชญานโยบายสังคม สังคมสงเคราะห์ ทฤษฎีสังคม และ กระบวนการวิจัยในระดับสูง
         ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้
        1) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และจริยธรรม พร้อมที่จะชี้นำสังคม สามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านนโยบายสังคม ทฤษฎีสังคม และ กระบวนการวิจัยในระดับสูง ในออกแบบ พัฒนา นโยบายสังคม การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยค้นคว้าในระดับสูง
        2) มีความรู้ความสามารถ สร้างสังคมที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม
        3) พัฒนายกระดับการศึกษาด้านนโยบายสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สวัสดิการสังคม การคุ้มครองทางสังคมและความเป็นธรรมทางสังคม 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
   จำนวน 51  หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
     รูปแบบ:                หลักสูตรระดับปริญญาเอก  ศึกษา 3 ปี
     ภาษาที่ใช้:            การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  มีการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ในกรณีมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สำหรับเอกสารและตำราในวิชาหลักเป็นตำราภาษาไทยและต่างประเทศ โดย ภาษาต่างประเทศเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
    การรับเข้าศึกษา:   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ดี
    ความร่วมมือกับสถาบันอื่น:                 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะ
    การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา:    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา  2560

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  - อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
  - นักวิชาการ / นักวิจัย / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - นักพัฒนาสังคม / พัฒนาการ / พัฒนาชุมชน
  - นักบริหาร / เจ้าหน้าที่บริหาร
  - เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.