คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สำนักงานเลขานุการ
ศูนย์ท่าพระจันทร์
ศูนย์รังสิต
ศูนย์ลำปาง
ศูนย์คลองจั่น
สำนักงานบริการสังคม
สำนักงานบริการสังคม หมวดบริหารและธุรการ
นางสาว วราภรณ์ ภู่อ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132522
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
ประวัติการศึกษา
  - ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ภาระงาน
 - จัดทำงบประมาณ จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน โครงการบริการสังคม งานการเงิน งานประชุม งานบุคคล การรับเข้าศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจัดสอบคัดเลือก ปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การจัดทำทำเนียบรุ่น ดูงานในประเทศ ดูงานต่างประเทศ สอบประมวลวิชา จดทะเบียนศึกษา รายวิชา ส่งคะแนน รักษาสถานภาพ ลาพัก ทุนเรียนดี เปลี่ยนแปลงข้อมูล แจ้งจบหนังสือรับรองต่างๆ อนุมัติปริญญา งานกิจกรรมนักศึกษา/มหาบัณฑิตสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.