คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สำนักงานเลขานุการ
ศูนย์ท่าพระจันทร์
ศูนย์รังสิต
ศูนย์ลำปาง
ศูนย์คลองจั่น
สำนักงานบริการสังคม
งานบริการการศึกษา
นางสาว สุพรรณี อินทร์ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์)
โทร. (ศุูนย์รังสิต) 02-6965504
ประวัติการศึกษา
  - ศศ.บ.(รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาระงาน
 - จัดทำแผน-ประสานงานการศึกษาดูงาน-การฝึกภาคปฏิบัติ  จัดอาจารย์นิเทศงาน จัดปฐม-มัชฌิม-ปัจฉิมนิเทศ ประเมินผล จัดทำคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ ประสานงานการถอดเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ  การแก้ไขเกรดรายวิชาและการศึกษาโดยไม่ผ่านวิชาพื้นความรู้ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอจบการศึกษา

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.