คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สำนักงานเลขานุการ
ศูนย์ท่าพระจันทร์
ศูนย์รังสิต
ศูนย์ลำปาง
ศูนย์คลองจั่น
สำนักงานบริการสังคม
หมวดคลังและพัสดุ (ขึ้นอยู่กับงานคลังและพัสดุ)
นาง สุภรณ์ ประทีปพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132534
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
ประวัติการศึกษา
  - ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาระงาน
 
- จัดทำบันทึกบัญชีทุกประเภท จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน และการลงทุนของคณะ  จัดทำบัญชีงบทดลองระบบ ORACLE ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าสมานาคุณ ผู้บริหาร การหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเพิ่มประสิทธิภาพ เงินเดือนของอาจารย์ตามสัญญาจ้าง ค่าตอบแทนผู้ช่วยงานสนับสนุนการศึกษาศูนย์ลำปาง กองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย ค่าโทรศัพท์ ท่าพระจันทร์ และการเบิกจ่ายเงิน SDSU สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เงินบริจาคและทุนการศึกษา เป็นต้น


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.