คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บุคลากรของคณะ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สำนักงานเลขานุการ
ศูนย์ท่าพระจันทร์
ศูนย์รังสิต
ศูนย์ลำปาง
ศูนย์คลองจั่น
สำนักงานบริการสังคม
สำนักงานบริการสังคม เลขานุการสำนักงาน
นางสาว ปิยภัทร คุณเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. (ท่าพระจันทร์) 02-6132534
โทร. (ศุูนย์รังสิต) -
ประวัติการศึกษา
  - คบ.(ภูมิศาสตร์), วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
  - สส.ม.(การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาระงาน
 - บริหารและจัดการในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมของหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต, จัดทำวาระการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมของภาควิชาการพัฒนาชุมชนประจำทุกเดือน และการติดตามและรวบรวมข้อมูลผลงานคณาจารย์ ของภาควิชาการพัฒนาชุมชน


ผลงานสำคัญ
 - ร่วมจัดทำรายงานการประเมินตนเองของภาควิชาการพัฒนาชุมชน ปี 2553–2554
  - ร่วมดำเนินการในการจัดทำร่างโครงสร้างสำนักงานและระเบียบสำนักงานบริการ วิชาการแก่สังคม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.