คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข่าวทุนการศึกษาวิจัยทั่วไป
Updated: 20 Jul 2015
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน ปี 58
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
เรียน    คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

          ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตราระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยของคณะ พ.ศ.2555 นั้นเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย อันนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน การบริการสังคม การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงได้มีประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากกอง ทุนส่งเสริมการวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดประกาศฯ แนบมาพร้อมนี้

  ในการนี้ คณะกรรมการวิจัยและบริหารกองทุนส่งเสริมการวิจัยและทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อ การสอนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การวิจัย จากกองทุนฯโดยแบบเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th และ สามารถยื่นเพื่อรับการพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 2 มีนาคม 2558 ที่เลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ  (นางสาวสุวรี ปิ่นเจริญ) ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่เบอร์โทร. 02-696-2526 หรืออีเมล research.socialad@gmail.comรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ดังต่อไปนี้
  1. แบบเสนอโครงการวิจัย
  2. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ไฟล์/เอกสารแนบ:
MOU TU Kumamoto (ขนาดไฟล์: 2,802.77 KB)

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.