คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์ม

- แบบฟอร์มรายงาน TU QA Online (ดาวน์โหลด)

- แบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 (สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) (ดาวน์โหลด)

- แบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 (สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ดาวน์โหลด)

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ (มคอ.7) (ดาวน์โหลด)

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการเพิ่มเติม (มคอ.7 Plus) (ดาวน์โหลด)

- Template รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร SAR (ดาวน์โหลด)

- แบบประเมินสำหรับอาจารย์ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

 


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.