คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ในปีการศึกษา 2555 คณะฯ ได้จัดตั้ง “ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา” ขึ้น ซึ่งเป็นการแยกการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาออกจากฝ่ายวางแผนและพัฒนา โดยมีรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้บริหารจัดการระบบและกลไกของงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการและโครงสร้างงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติสากลของการประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ มุ่งหวังให้การดำเนินงานตามระบบและกลไกดังกล่าวสามารถสะท้อน ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ทั้ง 5 ด้าน อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะฯ สามารถดำเนินการได้ตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้บริหารคณะฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสามารถพิเคราะห์ระบบการดำเนินงานอย่างอย่างชัดเจนครอบคลุมทั้งกระบวนการดำเนินงาน อันจะทำให้ผู้บริหารของคณะฯ และผู้เกี่ยวข้องสามารถวางแนวทางการพัฒนาปรับปรุง และขับเคลื่อนระบบการดำเนินงานของคณะฯ ได้อย่างถูกต้อง

       จากการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติของการจัดการศึกษาและการสร้างสรรค์งานวิชาการ การเปลี่ยนแปลงเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม ส่งผลให้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารการศึกษา และการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องและสอดรับการบริบทที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผลผลิตจากคณะฯ เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคมและประเทศ รวมทั้งกลายเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคมทั้งในระดับภายในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นการสร้าง “ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา” ของคณะฯ จึงเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้คณะฯ ได้รับข้อมูลและรับทราบจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง  จุดเด่นที่ควรพัฒนาทั้งงานวิชาการและงานสนับสนุนวิชาการ และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการของคณะฯ ได้อย่างเหมาะสมกับพลวัตรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

          อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นงานที่ต้องอาศัยนโยบายที่ชัดเจน ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน โดยเฉพาะในระยะเปลี่ยนผ่านของระบบ รูปแบบ และวิธีการประเมินซึ่งต่างก็ต้องเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีการพัฒนา และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อไป

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.